แบบฟอร์มงานประกันคุณภาพการศึกษา

SAR 2566.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2566

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2567-2569.pdf

แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา 2567-2569

SAR2565.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2565

แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ.docx

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์ม สรุปโครงการ.docx

แบบฟอร์มสรุปโครงการ

รูปแบบแผนปฏิบัติการประจำปี.docx

ฟอร์มแผนปฏิบัติการประจำปี

SAR 2564.pdf

รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2564

1. ประกาศค่าเป้าหมาย.docx

1. ประกาศค่าเป้าหมาย

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา.docx

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา

3. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม (ส่วนที่ 3).docx

3. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ และโครงการ กิจกรรม (ส่วนที่ 3)

4. การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ส่วนที่ 4 ).docx

4. การกำหนดแผนการดำเนินงานและงบประมาณ (ส่วนที่ 4 )

5. วิเคราะห์โครงการ.docx

5. วิเคราะห์โครงการ

8. แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกัน.docx

6. แนวทางการนิเทศ ติดตาม เพื่อส่งเสริมการประกัน

ตัวอย่างค่าเป้าหมายระดับปฐมวัย.docx
เป้าหมาย.docx

2. เป้าหมาย ตัวชี้วัดความสำเร็จ ของแผนพัฒนา (ปฐมวัย)

แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 17-18 พ.ย. 2563.pptx

PowerPoint

รูปแบบแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา.docx

ฟอร์มแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

แบบฟอร์ม SAR 62.docx

ฟอร์ม SAR 62

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี.docx

ฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR.docx

ฟอร์ม รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR

เอกสารงานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561.pdf

1. แนวทางการพัฒนาระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา.pdf

2. การกำหนดมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา.pdf

3. การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา

การจัดทำรายงานประเมินตยเองของสถานศึกษา.pdf

4. การจัดทำรายงานประเมินตยเองของสถานศึกษา

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก.pdf

5. การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก

แนวทางการเขียนรายงานSAR 2559.pdf

แนวทางการเขียนรายงานSAR 2559

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561 เล่มสีน้ำเงิน.pdf

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561 เล่มสีน้ำเงิน

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561.pdf

แนวทางการประเมินคุณภาพตาม มฐ.2561

แผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 2560-2574.pdf

แผนพัฒนาการศึกษาใหม่ 2560-2574