อบรมสัมมนา วันที่ 3-4 ตุลาคม 2565 พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาระยะ 3 ปี
เอกสารอบรม.docx
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา
6. แบบฟอร์ม แผนงานโครงการ.docx
พัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 3-4 ตุลาคม 2565

อบรมสัมมนา วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2565 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 2-3 พฤษภาคม 2565
อบรม 2-3 พฤษภาคม 2565

การอบรมสัมมนา วันที่ 26-27 เมษายน 2564 หัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนการสอน