รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2567

การสมัครเข้าเรียนสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 

สอบถามรายละเอียดโทร 053-721266

อัตราค่าเล่าเรียน

- ระดับชั้นประถมศึกษา  ภาคเรียนละ 4,200 บาท

- ระดับชั้นมัธยมศึกษา   ภาคเรียนละ 3,800 บาท

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน  1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน  1 ฉบับ

3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน จำนวน  1 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม  (ปพ.1,ปพ.6) จำนวน  1 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  (ถ้ามี) จำนวน  1 ฉบับ

6. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด  1  นิ้ว จำนวน  1 รูป

7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน  1 ฉบับ

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน  1 ฉบับ