นางดวงกมล จันทร์วัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางหฤทัย มนปัญญา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวศุภมาส ตันแก้ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกรรณิการ์ คำมะนาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวสุพรรษา ขว้างสืบ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันท์มนัส วรรณสอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเอรุวรรณ ศรีแสงโชติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวทัศนีย์ จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางอรจิรา กาวี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธนัญญา จันทนสกุลวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิราภรณ์ อินทะจันทร์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวชนิตรา การเร็ว

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวศิน จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุ่งทิวา โด่งดัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติรัตน์ ปัญญาวงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทรรศิกา ปรีชากิตติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐกานต์ หวังดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางศิริกัญญา อนวัชศิริวงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายอภิชาต บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจันทร์จิรา พ่านอรรถพนธ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายชวนชิด จันทาพูน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวรัตติกาล เขื่อนแก้ว

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายลิขิต บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางลำดวน กิจเจริญพัฒนา

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุมาลี ชนะวงษ์

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายวิทยา อุตมะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา

นายณัฐกานต์ ทิพย์กรแก้ว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัญญาภรณ์ หล่อเสถียร

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิไลพร ชุ่มผวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเปมิกา เฉลิมภคกุล

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2