นางดวงกมล  จันทร์วัน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางหฤทัย  มนปัญญา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางกรรณิการ์  คำมะนาม

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1


ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนันท์มนัส  วรรณสอน

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางเอรุวรรณ   ศรีแสงโชติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทัศนีย์  จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธนัญญา   จันทนสกุลวงศ์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางลำดวน  กิจเจริญพัฒนา

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางอรจิรา   กาวี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายวศิน   จงไพศาลศิลป์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวรุ่งทิวา   โด่งดัง

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติรัตน์  ปัญญาวงค์

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวทรรศิกา   ปรีชากิตติ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐกานต์   หวังดี

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวรัตติกาล  เขื่อนแก้ว

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายลิขิต  บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางศิริกัญญา  อนวัชศิริวงค์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายอภิชาต  บุญเลิศ

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจันทร์จิรา   พ่านอรรถพนธ์

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายชวนชิด  จันทาพูน

ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายวิทยา  อุตมะ

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา-พลศึกษา

นายณัฐกานต์   ทิพย์กรแก้ว

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวชัญญาภรณ์  หล่อเสถียร

เจ้าหน้าที่การเงิน

นางวิไลพร   ชุ่มผวน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวเปมิกา   เฉลิมภคกุล

ครูผู้ช่วยชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2