นายสุรพัฒน์ ศรีธรรม

ประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์

นางรัชนีกร วนิชกุลวิริยะ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางอรทัย ชุมพลกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนศึกษา

นางรักษิณา ชัยมาลา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นายศราวุฒิ มูลกลาง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอดิวัฒน์ แรงดีประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายโกเวทย์ มนปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ-วัดผล