นายสุรพัฒน์   ศรีธรรม

ประธานฝ่ายการศึกษามูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์

นางรัชนีกร   วนิชกุลวิริยะ

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ

นางอรทัย  ชุมพลกุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนศึกษา

นางรักษิณา  ชัยมาลา

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายธุรการ-การเงิน

นายศราวุฒิ  มูลกลาง

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอดิวัฒน์   แรงดีประเสริฐ

รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ

นายโกเวทย์    มนปัญญา

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ-วัดผล