อบรมครู ICT ปีการศึกษา2554

จำหน่ายหนังสือเรียน ปีการศึกษา2554

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2554

อบรมครู ปีการศึกษา2554

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติด วันภาษาไทย

เดินสวนสนาม ปีการศึกษา 2554

วันเข้าพรรษา ปี พ.ศ.2554

เรียนกังฟู ปีการศึกษา2554

เปิดอาคารเรียนโรงเรียนประชาวิทย์

วันแม่แห่งชาติ ปี พ.ศ.2554

ทัศนศึกษาลำปางชั้นมัธยม ปีการศึกษา2554

แข่งขันทักษะทางวิชาการเอกชน

แสดงผลงานนักเรียนทางด้านภาษาจีน

กีฬาครูเอกชน ปีการศึกษา2554

ทัศนศึกษา ม.3 ปีการศึกษา2554

อบรมงานประกันคุณภาพการศึกษา

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2554

ทำกระทง ปีพ.ศ.2554

วันวชิราวุธ ปีพ.ศ.2554

เดินทางไกลลูกเสือระดับชั้นมัธยม

กีฬาสี ปีการศึกษา2554

ส่งท้ายปีเก่า ปีพ.ศ.2554

ทัศนศึกษาระดับชั้นประถม ปีการศึกษา2554

รำจีน ปีการศึกษา2554

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา2554

รวมรูป1 ปีการศึกษา2554

รวมรูป2 ปีการศึกษา2554

รวมรูป3 ปีการศึกษา2554