ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2555

ประกวดวงโยธวาทิต ปีการศึกษา2555

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2555

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2555

วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา2555

อบรม ICT ปีการศึกษา2555

ทัศนศึกษาป5-6 ปีการศึกษา2555

เดินทางไกล ป.4 ปีการศึกษา2555

เดินทางไกลป.5-6 ปีการศึกษา2555

รับโล่การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา2555

เข้าค่ายลูกเสือมัธยม ปีการศึกษา2555

กีฬาสี ปีการศึกษา2555

ส่งท้ายปีเก่า ปีพ.ศ.2555

อบรมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา2555

รับการประเมินคุณภาพภายนอก ปีพ.ศ.2556

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ปีการศึกษา2555

รวมรูป1 ปีการศึกษา2555

รวมรูป2 ปีการศึกษา2555

รวมรูป3 ปีการศึกษา2555