ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา2557

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

วันไหว้ครู ปีการศึกษา2557

อบรมคุณธรรม ปีการศึกษา2557

วันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา2557

วันสถาปนาลูกเสือ ปีการศึกษา2557

วันเข้าพรรษา ปีพ.ศ.2557

ทัศนศึกษา ป.1-3 ปีการศึกษา 2557

อบรมการป้องกันเอดส์ ปีการศึกษา2557

วันแม่แห่งชาติ ปีพ.ศ.2557

ทัศนศึกษา ม.1-3 ปีการศึกษา2557

แข่งขันฟุตซอลวัฒนศึกษาลีค ปีการศึกษา2557

อบรมวัดผลทางวิชาการ ปีการศึกษา2557

ทำกระทง ปีการศึกษา2557

วันวชิราวุธ ปีพ.ศ.2557

เดินทางไกล ป.4-6 ปีการศึกษา2557

เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา2557

กีฬาสี ปีการศึกษา2557

ส่งท้ายปีเก่า ปีพ.ศ2557

วันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ.2558

เดินทางไกลลูกเสือ ม.1-3 ปีการศึกษา2557

ตรุษจีน ปีพ.ศ.2558

ปัจฉิมนเทศ ม.3 ปีการศึกษา2557

รวมรูป1 ปีการศึกษา2557