รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566 ระบบออนไลน์ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2566

การสมัครเข้าเรียนโรงเรียนวัฒนศึกษาสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องธุรการ หรือ กรอกใบสมัครออนไลน์

พร้อมชำระค่าเล่าเรียน ผ่านบัญชีธนาคาร แล้ว แจ้งการชำระค่าเล่าเรียนผ่านระบบออนไลน์ ส่วนหลักฐานการสมัครสามารถมอบได้ที่ห้องธุรการ ภายในวันที่ 28 เมษายน 2566 สอบถามรายละเอียด โทร 053-721266

ชื่อบัญชี โรงเรียนวัฒนศึกษา อัตราค่าเล่าเรียน

เลขที่บัญชี 361-4-17747-9 - ระดับชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนละ 4,200 บาท

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพาน - ระดับชั้นมัธยมศึกษา ภาคเรียนละ 3,800 บาท

หลักฐานการสมัคร

1. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) ของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ

4. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม (ปพ.1,ปพ.6) จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

6. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ

8. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดา / ผู้ปกครอง จำนวน 1 ฉบับ